Lederhåndbogen

Revideret August 2020              
                           

Adresseliste

Der bliver udarbejdet adresseliste over alle ledere, hjælpetrænere og udvalget. Det er derfor vigtigt at adresse, tlf.nr., e-mail holdes ajour. Ændringer gives til kasseren. Adresseliste vil ikke længere blive rundsendt pga. den nye persondatalov. Men ligger beskyttet med adgangskode på kasserens PC.

Børneattester
Der skal hvert år indhentes straffeattester på alle instruktører og hjælpetrænere over 15 år, der underviser børn under 15 år. Børneattesterne indhentes elektronisk og skal godkendes i e-Boks
Du skal godkende med nemt id, inden 5 dage.

Conventus
Det er en stor fordel for både ledere og udvalgsmedlemmer i HIF-gymnastik at kunne bruge foreningssystemet CONVENTUS. Mangler du oplæring/træning i brugen kontakter du bestyrelsen.

Forventninger
Som instruktør eller hjælpetræner i HIF-gymnastik forventer vi at du på bedst mulig måde varetager jobbet. Dvs. tager aktiv del i foreningens aktiviteter og arrangementer samt følger op på din træneruddannelse.
Du skal være tilstede i hallen til hver træning, og er du fraværende, skal det noteres på timesedlen, som skal udfyldes personligt af hver enkelt træner.

Hjemmeside
Hjerting Idrætsforenings officielle hjemmeside er: www.hjertingif.dk. Siden bliver løbende opdateret mht. til hold, nye tiltag, osv.
 
Holdlister
Ved sæsonstart indmelder gymnasterne sig via hjemmesiden med DK-betaling. Lederne kan se egne holdlister i Conventus. I Conventus kan der også sendes mail til gymnasterne samt udskrives holdlister til afkrydsning.

Juleafslutning
Til børneholdene (indtil 15 år) ydes der tilskud til juleafslutning med max. 10 kr. pr. gymnast. Kvittering afleveres til kassereren og pengene udbetales.

Klager
Hvis der bliver klaget på dit hold, skal klagen hurtigst muligt videre gives til udvalget. Derefter vil udvalget tage den fornødne kontakt.

Kurser
Når du er leder, kræves fornøden uddannelse, dvs. for hjælpeinstruktører DGI hjælpetrænerkurser, og for ledere DGI træneruddannelse/højskoleophold el. lignende. Samtidig yder foreningen tilskud til relevante temakurser i DGI/DGF regi eller andet. Du henvender dig til udvalgets kursusansvarlige for at få accept til kurset, ligesom den kursusansvarlige foretager tilmeldingen.
VIGTIGT: Efter endt kursus afleveres deltagerliste samt program til den kursusansvarlige. Dette bruges til ansøgning af kursusgodtgørelse hos kommunen. Ved udeblivelse fra et tilmeldt kursus uden en lovlig grund – er man selv ansvarlig for at betale for kurset.

Kørselsgodtgørelse
Til kurser refunderes kørsel efter gældende takster pt. 1,94 kr. Hvis der benyttes offentlige transportmidler, refunderes efter billet. Husk kørselsbilag.


Ledermøde

Der indkaldes til møder for leder, hjælpetræner og udvalg 4 – 5 gange pr. sæson. Det er vigtigt, at alle så vidt muligt deltager. Hvis man er forhindret, skal der selvfølgelig meldes afbud til sekretæren.                                                                                           
Møder bliver indkaldt pr. e-mail og Facebook. Møderne afholdes i mødelokalerne ved Nordvangs hallen hvis ikke andet fremgår af indkaldelsen.

Løn/lederhonorar
Der afleveres lønsedler to gange pr. sæson (til jul og ved sæsonafslutning). Lønopgørelsen udfyldes personligt af leder / hjælpetræner og fremsendes pr. mail eller afleveres til kassereren. Du får løn når du er tilstede til træning, fravær noteres på opgørelse. Bestyrelsen følger op på din deltagelse/fravær i løbet af året. Dette er en kontrol, for at sikre at medlemmernes kontingent ikke bruges unødigt.
Løngodtgørelse pr. time er 70 kr. for leder og 700 kr. pr. sæson for hjælpetræner med hjælpetrænerkursus. Hjælpetrænere der ikke har været på hjælpetrænerkursus, er ulønnede hjælpetrænerføl.  Der gives ikke løn for forberedelse og for ekstra træning.
Der kan max. udbetales kr. 7.100 i godtgørelse pr. sæson. Der er ingen forudbetaling.
For timer på kursus og andre frivillige aktiviteter såsom møder og opvisning + udflugter ydes ingen lønrefusion.
Desuden er der fri deltagelse på 1 andet hold i gymnastikforeningen til max.kr. 800.


Musikanlæg

Vi deler musikanlæg med skolerne og derfor kan vi ikke garantere 100% driftssikkerhed.
Ved konstatering af fejl er det vigtigt at kontakte en fra udvalget.
 
Nøgler
Ved modtagelse af brik og nøgler skal der kvitteres. Den udleverede nøgle er strengt personlig og må ikke udlånes til andre, heller ikke andre familiemedlemmer.

Opvisning
Vi sætter pris på, at sæsonen afsluttes ved deltagelse i gymnastikopvisningen, der afholdes i marts/april. Datoen meldes ud tidligt i sæsonen. Opvisningsdagen afsluttes med sammenkomst for alle ledere og hjælpetrænere.

 

Redskaber, ønsker

Hvis der ønskes nyindkøb af redskaber og udstyr, skal udvalget kontaktes og der vil derefter blive taget stilling til om købet vil blive foretaget.

Redskaber – skader, fejl, mangler
Som med musikproblemer – kontakt udvalget.

Stævnedeltagelse
Ledere på konkurrence hold skal i god tid inden sæsonstart aftale med udvalget hvilke stævner deres hold skal deltage i, og hvilke afledte omkostninger det medfører i form af stævnegebyr, transportudgifter m.m. således at kontingentet kan tilpasses disse forhold.                                      

Vikar
Så vidt muligt finder lederen selv en afløser; hvis dette ikke er muligt, kontaktes udvalget. Vikardækning arrangeres i så god tid som overhovedet muligt. Aflønningen aftales mellem de to instruktører. Hvis man aflyser en time, skal dette ALTID meddeles formanden for gymnastik asap.
 
 
Udvalg
Udvalget består pt. af 4 medlemmer - se under bestyrelsen under kontakter

Udvalget har fordelt arbejdsområderne;
Formanden:  Overordnet funktion. Repræsentant til
hovedbestyrelsen
Kasserer:      Økonomi og budgetter. Bilag vedr. udgifter.
Lønudbetaling.
Sekretær:      Indkaldelse til møder, referater og
adresselister, kurser & Uddannelse
PR/medier:    Alt vedr. annoncering, hjemmesiden og Facebook
Grandprix/RSG ansvarlig: kontakt mod konkurrance hold & instruktører
 
 
 
Tilmeld dig gymnastik
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Hjerting Idrætsforening | Tobølparken 25 | 6710 Esbjerg | mobil 51441744