2018

Referat fra Ledermøde Tirsdag d. 21. august 2018.
Referant; Mette Husted, 21/8 2018

Dagsorden;
1. Valg af ordstyrer
2. Velkommen ved formand
3. Kort præsentationsrunde
4. Kommende sæson; holdtider
5. Børneattester, kurser og adresseliste
6. Kommende møder
7. Gymnastikopvisning
8. Evt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad1)
Anette blev valgt som ordstyrer
 
Ad2)
Velkommen, og håber alle er klar til sæsonen….. skønt medså mange fremmødte J
 
Ad3)
Anette, Johanne, Birthe, Emilie, Josefie, Signe, Nadine, Michelle, Katarina, Klara, Marianne, Dan, Sacha, Debbie, Helle, Helena, Bitten, Susanne, Malene, Mette, Sofie.
 
Ad4)
 • Aflysning af det nye mandehold – pga. arbejde. Nye tiltag – pigehold 0-3 kl.(Anette) og 4-6 kl. (Johanne). Træningsplan findes på hjemmesiden – http://www.hjertingif.dk/S%c3%a6sonplan
 • Anette skriver på hjemmesiden at pris er inkl. dragt og foto
 • GP træning i hallen op til konkurrencer…. Koordineres med Helle.
 • 2 ugers prøvetid…… så skal tilmelding ske. Indtil efterårsferie betales kontingent tilbage – derefter vil der ikke blive betalt tilbage.
 • Håndredskaber til GP…. Træner bestiller og clearer med bestyrelsen. Betales via kasseren.
Ad5)
Skal søges 1 gang pr. år….. Sendes via Louise.
 
Ad6)
Planlægningsmøde før opvisning skal genoptages (februar) – julemøde, uge 41. Bestyrelsen vil hurtigt muligt sende datoer ud.
  
Ad7)
Opvisning bliver 31. marts….
Gæstehold fra Jerne – Marianne kontakter Søren Herold og vender retur. Evt. juniortræningshold eller minitræningshold.
Vi afventer hvad Marianne kommer tilbage med.
 
Ad8)
 • Vigtigt at få sendt holdbeskrivelse til Anette – så det kan offentliggøres på facebook.
 • Billeder skal hurtigere ud efter opvisning…..
 • Stigning i løn….. vendes i bestyrelsen. Undersøge skatteregler – 5700 kr. Evt. kontingent til fitness el.
 • Log in – Conventus – bestyrelsen vender tilbage…… evt. 2 pr. hold. Rettigheder??
 • Helle – Hvilke konkurrencer må man tilmelde sig?? Jysk mesterskab + licens er med i kontingent.
 • Er der ikke mulighed for DM – der må gerne deltages i andre konkurrencer, men mod betaling. Ellers skal kontingent være noget højere.
 • Nyt tøj…. Bestyrelsen vender tilbage meget snart og der vil blive mulighed for aktive gymnaster at købe tilsvarende tøj.
   
   
Referat fra Bestyrelsesmøde i HIF Gymnastik 5. juni 2018
Referent: Anette Hjorth Sørensen
 
 
Dagsorden
1. Afstemning af forventninger / beskrivelse af arbejdsopgaver
2. Træningsplan til kommende sæson samt trænerbemanding
3. Økonomi - herunder fastsættelse af kontingent
4. Tilskud til mesterskaber
5. Opvisningsdato 2019
6. Evt.
 
 
 
1. Afstemning af forventninger/ beskrivelse af arbejdsopgaver
Louise havde lavet forslag til beskrivelser for de enkelte positioner i bestyrelsen, som blev gennemgået ved mødet.
 
Bestyrelsen var enige i beskrivelserne af de enkelte positioner. Beskrivelserne vil være opbevaret hos formanden.
 
 
2. Træningsplan til kommende sæson samt trænerbemanding
Louise gennemgik den kommende sæsons plan.
Vi har fået tre nye hold til næste sæson – Rytmepiger 0. – 3. klasse, Rytmepiger 4. – 6. klasse og Mandehørm. Desuden har Grand prix mikro (årgang 2011-2012) fået deres eget hold i år.
 
RSG kræver, at man deltager på Grand prix. Grundtræningsholdet kræver deltagelse på Grand prix.
 
Louise mangler CPR nummer på en enkelt instruktør/hjælpetræner inden hun kan ansøge om børneattester.
 
Det blev vendt om det er muligt for RSG at komme til stævner i udlandet.
 
Der vil være fri træning de to første træningsgange på alle hold for de gymnaster, der er i tvivl om de vil deltage på holdet, og derfor gerne vil prøve holdet før tilmeldingen.
 
 
3. Økonomi – herunder fastsættelse af kontingent
Vi har sponsorindtægter øremærket til RSG. Disse administreres af Helle, Bitten og Rikke, ifht RSG behov.
 
Sponsoransvar bør ligge hos en i bestyrelsen. Louise foreslog at denne opgave kunne ligge ved Debbie.
 
Bestyrelsen har ansvaret for økonomien. Regnskabet blev fremlagt ved seneste generalforsamling og derfor ikke yderlig gennemgået på dette møde.
 
Det blev besluttet, at de nye hold skal have minimum 6 deltagere på holdene for at køre videre. Antallet skal være opnået inden efterårsferien.
 
 
4. Tilskud til mesterskaber
RSG gymnast Josefie Elgaard er udtaget til VM, hvilket HIF Gymnastik er meget stolte over.
 
Det er dyrt at deltage i VM og der er derfor behov for at søge forskellige fonde, til at dække omkostningerne.
Esbjerg Elite Idræt er søgt vi har fået et fint sponsorat derfra.
 
Desuden er der søgt ved;
Sydbank fonden
Claus Sørensen fonden
Esbjerg idrætsråd
Esbjergfonden
 
Der sendes desuden en ansøgning til HIF’s hovedforening.
 
Bestyrelsen besluttede at udtages HIF gymnaster til større stævner som fx EM, VM, OL, giver foreningen 5000kr i støtte til gymnastens omkostninger.
  
 
5. Opvisningsdato 2019
Datoen for Lokalopvisningen skal ligge på plads inden første ledermøde.
 
Det foreslås at afholde gymnastikopvisningen d. 30. eller 31. marts 2019. Louise sørger for at reservere hallen i den nævnte weekend.
 
JM grand prix 16. marts 2019
JM RSG 6. april 2019 Jysk Arena


6. Evt.
Der blev vendt, at facebooksiden bør ændres til offentlig fremfor at være en lukket gruppe.
 
Anette undersøger mulige dragter til gymnaster og instruktører/trænere.
RSL leverer til badminton. Louise sender kontaktinfo til Anette.
 
Opstartsmøde planlægges for alle instruktører og hjælpetrænere til tirsdag d. 21. august 2018. Indkaldelsen skal være sendt ud senest 24. juni 2018, påmindelse om mødet bør sendes ud igen ugen før mødet. Mette sørger for dette.
 
Helle er væk i længere tid i september pga. VM – vigtigt at der findes nogen erstatning for Helle på holdene i den periode. Susanne tager kontakt til Helle.

 
På bestyrelsen vegne
Anette Hjorth Sørensen
 
­
 
 
Referat fra leder- og udvalgsmøde i HIF Gymnastik lørdag den 10.3.2018
 

1. Valg af ordstyrer
Jannie blev valgt.

2. Nyt fra bestyrelsen, herunder medlemsmøde og konstituering af ny bestyrelse
Medlemsmøde den 19.2., hvor Jannie, Jane og Karina udtrådte af bestyrelse. Anette blev valgt ind, og efterfølgende har Debbie meldt sig. Bestyrelsen har konstitueret sig med Louise som formand og kasserer, Susanne som GP-kontakt, Mette som sekretær, Anette PR-ansvarlig og Debbie kursusansvarlig. Der planlægges trænermøde i april mht. ønsker for næste sæson.

3. Evaluering af opvisning
Vi har haft en god opvisning, som var godt besøgt. Desværre var der meget få publikummer tilbage til det sidste hold – som vanligt.
Vi taler om, om vi næste år skal prøve at holde opvisning en eftermiddag og måske en søndag.
Bod og entre har givet ca. 29.200 kr., hvilket er mere end sidste år. Der er dog også et antal fotopenge i beløbet
Der var godt afsæt i frugtbakkerne igen – obs. at der skal være nok melon og jordbær.
En forælder har meldt sig på banen mht. hjælp med musikanlæg. Anlægget spillede fint og højt nok, men tale kunne ikke høres i enderne af hallen. Vi overvejer, om vi kan bruges hallens eget anlæg – det fungerer fint for badminton ved stævner.
Gæsteholdet fungerede fint – flotte spring og god gymnastik.
Der har været en mindre varevogn i år, hvilket medførte 3-4 ture i stedet for 1-2. Besparelsen var på 1700 kr. Det har været lidt problematisk at skaffe hjælpere nok til redskabstransporten.

4. Evaluering af sæson
Mariannes hold har haft en fin sæson. Nogle af redskaberne skal tjekkes/repareres. Air track skal serviceres, kilen skal til eftersyn. PE Redskaber skal kigge på pumpen til air track’en. Velcro’en skal renses.
Det har været godt at dragt har været indeholdt i kontingent, så Marianne ikke skal bekymre sig om at kradse pengene ind.
Jane foreslår, at foto indkræves via kontingentet.
Birthe har haft et stort hold i år. Hun ønsker samme tid og i salen. Hun ønsker sig nye karklude, brede elastikker og massagebolde.
Der skal herske større orden i redskabsrummet. Det er forbudt at opbevare madvarer/kiks/osv. i redskabsrummet og i skabene – vi har tidligere haft rotteproblemer og ønsker det ikke igen!! Der trænger til at blive ryddet ud i de bolde, tøndebånd m.m., der ikke dur mere.
Zumba har haft en fantastisk sæson, men står desværre uden instruktør næste år. Der ledes efter en ny.
G-P: Vi har stadig store udfordringer med mange gymnaster og ikke nok instruktører til holdene. Et par gymnaster vil måske melde sig som instruktører eller hjælpetrænere næste år.

5. Fremmøde til møder i HIF
Jannie anfører, at hun finder fremmødet til møderne for dårligt. Alt for mange udebliver konsekvent eller mange gange i løbet af sæsonen. Det er vigtigt at komme til møderne – det er den bedste måde at få og give feedback i løbet af sæsonen.

6. Næste sæson
Som sagt planlægges der trænermøde i april angående dette. De nuværende trænere/hjælpeinstruktører vil gerne fortsætte, og andre kommer måske til eller kommer tilbage fra barsel.
Helle har gjort sig tanker om GP-afdelingen næste år. Der skal gerne værre færre hold og flere trænere. Der skal være færre hold til konkurrence. Både Helle og Gitte er desværre forhindrede i at deltage i mødet, men har sendt en tilbagemelding om sæsonen via mail – tak.
Håbet er, at der kommer et rytmehold, som kan tiltrække den gruppe piger, der kun går til GP, fordi det er foreningens eneste tilbud til piger. Der er måske et på vej.
Gæstehold: Ungdomsmix 16+ fra i dag og et rope skipping-hold fra Spangsbjerg kommer gratis!

7. Evt.
Intet til dette punkt.
 

Referent: Jannie 10.3.2018
 
 
 

Referat fra møde i HIF’s gymnastikudvalg torsdag den 25.1.2018
Til stede: Jane, Mette, Susanne, Louise, Karina og Jannie
 
 1. Opgaver til opvisning – se særskilt seddel
Opgaverne fordeles.
 1. Evaluering på julehygge
Lidt sløjt fremmøde. Lidt ærgerligt vi var henvist til at være i det lille lokale, men ellers et hyggeligt arrangement.
 1. Medlemsmøde, herunder forplejning
Karina har sendt besked til HjertingPosten. Jannie bestiller smørrebrød.
 1. Nye bestyrelsesmedlemmer
Vi håber på et fint fremmøde til medlemsmødet. Vi bliver enige om, at det er nok med 5 bestyrelsesmedlemmer i stedet for 6. Alle bedes holde antennerne ude og pleje kontakter J Karina vil lave et opslag på Facebook og tage specielt fat i et par trænere for at bede dem opfordre forældre til at gå ind i bestyrelsen.
 1. Økonomi og budget
Næste sæson er det tid til nyt tøj til trænere og bestyrelse. Vi enes om, at trænere skal have t-shirt og trøje, mens bestyrelsen blot skal have trøje. Louise vil bede RSL om et tilbud.
Louise har lagt ønskede bookingtider ind hos kommunen og afventer tilbagemelding.
Regnskabet er klart og fremlægges på medlemsmødet.
 1. Evt.
Næste leder- og udvalgsmøde: Den 10.3.2018 kl. 17.00 – før lederfest
 
Referent: Jannie, 25.1.2018

Referat fra medlemsmøde i HIF’s gymnastikudvalg mandag den 19.2.2018

Til stede: Jane, Mette, Susanne, Louise, Karina, Anette og Jannie

 

1. Valg af dirigent

Mette vælges. Det konstateres, at medlemsmødet er rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning

Formand Jane Sørensen aflagde beretning for 2017, som blev godkendt.

3. Kassererens beretning

Kasserer Louise Thomsen aflagde beretning for regnskabet for 2017 og budget for 2018. Begge dele blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelsen

Formand Jane Sørensen: På valg og ønskede ikke genvalg. Udtrådt af bestyrelsen.

Kasserer Louise Thomsen: På valg og modtog genvalg.

Sekretær Jannie Carlsen: På valg og ønskede ikke genvalg. Udtrådt af bestyrelsen.

Uddannelse Mette Husted: Ikke på valg.

GP-kontakt Susanne Elgaard: Ikke på valg.

PR Karina Leth: På valg og ønskede ikke genvalg. Udtrådt af bestyrelsen.

Anette Hjort Sørensen blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen, som konstituerer sig på møde den 6.3.2018. Der består en ledig plads i bestyrelsen, som fremover består af 5 medlemmer.

6. Eventuelt.

Intet til dette punkt.

 

Referent: Jannie Carlsen den 20.2.2018

Tilmeld dig gymnastik
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Hjerting Idrætsforening | Tobølparken 25 | 6710 Esbjerg