2017

Referat fra bestyrelsesmøde i HIF- gymnastik den 19-1- 2017.

Afbud fra Jane.

1. Medlemsmøde den 6-2- 2017 ( forplejning – annoncering ) Annonce med dato for afholdelse af mødet er sendt til Hjertingposten. Lisbeth, vil sende er reminder ud på conventus en uge før afholdelse af mødet, på den måde vil alle blive orienteret om afholdelse af mødet, dato, tid og sted. På valg: Lisbeth og Edith, de ønsker ikke at genopstille. Evt. nye medlemmer: Karina vil prøve at tage kontakt til Mette Husted om hun skulle have interesse i arbejdet. Lisbeth vil fortsætte som kontaktperson til skolen, og fortsætte som nøgleansvarlig. Forplejning: Edith tager sig af forplejning til mødet. Input til formands beretning: Vi fik en snak om formandsberetning.

2. Medlemsindberetning: Medlemsindberetning til kommunen tager Christian sig af. Medlemsindberetning til DGI tager Jane sig af.

3. Opvisning: Lokale er booket. Musik er reserveret. Gæstehold arbejdes der stadig med, vi har fået en del afslag. Fotograf er bestilt. Lederafslutning, lokale er reserveret på Hotel Hjerting, til lørdag aften kl. 18.00.

4. Nyt fra bestyrelsen: Formand: Som medlem af FU i Hif . Gav Lisbet et kort referat fa sidste møde. Der bliver arbejdet intenst med det nye Foreningshus. Der er generalforsamling i Hif- hovedbestyrelse den 23-3 kl. 19.00 Kasserer: Da Jane ikke var tilstede på mødet gav Lisbeth et kort referat. Regnskab er sendt til Christian. Vi snakkede herunder også om hvordan vi undgår misforståelser i dialogen mellem de unge hjælpetrænere og bestyrelsen, på mail. Vi blev enige om at vi skal have oplyst forældre mail adr. så den kan bruges ved aftaler, hvori der er økonomi indblandet, da de unge er er myndige. Der blev spurgt ind til om refusionen fra DGI. Er den kommet? Uddannelse ved Jannie: Intet nyt. PR. ved Karina: Der er styr på hjemmesiden, Facebook kommer også snart. Kontakt til GP. ved Louise: Temp. I hallen er for lav, de unge mennesker fryser når de står stille, hvad de gør en del i disse timer. Louise vil gerne have om hal uret kan blive tjekket, Lisbet vil tage sig af begge dele.

5. Kommende møde. Vi har aftalt møde med ledere og hjælpetrænere den 2-3-2017. Forslag til evalueringsmøde den 5-4 2017, kl. 19..00 til 21.00, mødet vil foregå i biologilokalet.

Referent. Edith

Referat fra medlemsmøde i HIF- gymnastik afd.
Mandag den 6-2 2017.

Tilstede var bestyrelsen og to gæster.

Formanden bød velkommen.


Medlemsmødet er rettidigt indvarslet i Conventus og i Hjertingposten.
 1. Valg af dirigent: Jannie Carlsen modtog valg.
 2. Formandens beretning: ved Lisbeth.
  Rettelse i dato ved sæsonstart, 2016-2017.
  Formandens beretning blev godkendt.
 3. godkendelse af regnskab for 2016 og budget 2017: ved Jane.
  Regnskab og budget blev godkendt. Der blev stillet få spørgsmål til regnskab, hvilke Jane kunne redegøre for.
 4. Behandling af indkomne forslag:
  Der var ingen indkomne forslag til behandling.
 5. Valg til bestyrelse:
  Formand:       Lisbeth Lomholt (på valg)
  Kasserer:        Jane Sørensen
  Sekretær:       Edith Adamsen (på valg)
  Uddannelse:  Jannie Carlsen
  G-P afd.:         Louise Thomsen
  PR:                   Karina Leth
  Lisbeth Lomholt og Edith Adamsen ønskede ikke genvalg.
  Susanne Elgaard og Mette Husted stillede op til valg til bestyrelsen.
  Susanne og Mette blev begge valgt.
  Vi drøftede en ny sammensætning af bestyrelsen, det lykkedes ikke at konstituere en ny bestyrelse, alle går i tænkeboksen.
   Lisbeth Lomholt vil gerne fortsætte som kontaktperson til skole pedel og udlevering af nøgler til hal, hvilket den nye bestyrelse tog imod.
 6. Eventuelt:
  der var ikke noget til eventuelt.
  Dirigenten afsluttede mødet.

Referent:
Edith Adamsen
 
 

 
 
Udvalgs- og ledermøde i HIF Gymnastik
 
Dato:  2.3.2017
 
Hjerting Idrætsforening
 
 
 
 
Deltagere:
 
Jane, Susanne, Louise, Karina, Mette, Lisbeth, Signe, Ditte, Dorthe, Heidi, Gitte, Julie, Daniel, Jonas, Frida, Birthe og Jannie
 
Ref.:
 
Jannie
 
Afbud
Edith, Marianne, Louise, Nanna, Andrea, Helle, Bitten, Nadine og Clara.
 
 
 
 
 
Dagsorden:
 
Referat:
 
1. Valg af ordstyrer
Louise
 
 
2. Opvisning
Kl, 10.00 Fælles indmarch
Kl. 10.15 Forældre/barn
Kl. 10.40 GP/RSG Afd. 1
Kl. 11.10 JTH
Kl. 11.40 Små springere
Kl. 12.05 Spring begyndere
Kl. 12.30 Årets ildsjæl
Kl. 12.35 Spring øvede
Kl. 12.55 Æ Jungs
Kl. 13.25 GP/RSG Afd. 2
Kl. 13.50 Zumba
Kl. 14.00 Små lopper
Kl. 14.30 Udmarch
 
Fanebærer: Susanne spørger Clara – alternativt en gymnast fra springafdelingen
 
Starttidspunkt: Kl. 16.30 fredag flyttes redskaber fra Hjerting til Nordvang. Trænerne fra springholdene skal finde 6-8 forældre til at deltage i flytningen fredag og igen 6-8 forældre lørdag under og efter opvisningen.
 
Fotograf: Lisbeth har bestilt Poul Helt igen, som fotograferer i blok A fra ca. kl. 9.00. Lisbeth sender fotoseddel rundt. Heidi ønsker, at alle hendes+Mariannes hold meget gerne må være fotograferede inden indmarch.
 
Entre og programmer: Vi beholder samme koncept og sponsorer, og Karina lægger sponsorerne på hjemmesiden. Programmet rettes til med entrepris på 50 kr., Janes mobilnummer til MobilePay og div. rettelser. Lisbeth trykker programmerne igen.
 
Salg fra boder: Marianne har arrangeret bagning af 12 kager. Daniels hold skal bage 4 x muffins. GP-afd. skal bage 4 x boller. Vi sælger også stævnesnacks, pølser og brød.
 
Hjælp til afvikling af dagen: Anmodning om hjælp sendes ud til alle via Conventus (Lisbeth)
 
3. Kommende sæson
Heidi melder fra til næste sæson. Derudover har ingen givet hverken tilsagn eller afbud til næste sæson – punktet tages op til evalueringsmødet.
 
 
 
4. Årets ildsjæl
Der er ingen indkomne forslag
 
5.Lederfest
Lisbeth har bestilt buffet på Hjerting Badehotel. Nikolaj og Sofie kommer og hjælper til opvisningen – de er inviteret med på hotellet. Lisbeth sender invitation ud.
 
6 Orientering fra bestyrelsen
Lisbeth er afgående formand. Hun fortæller, at hun har deltaget i møder omkring fitnessafdelingen i det nye foreningshus. Der har været luftet tanker om at lægge fitnessafdelingen ind under HIF Gymnastik, og man vil prøve at trække en del af de voksne udøvere tilbage til HIF fra fx SGI Fitness. Lisbeth videresender invitation til næste møde, som hun er forhindret i at deltage i.
Jane er blevet forhindret i at deltage, så Lisbeth referer, at overskuddet sidste år var ca. 7000 kr.
Vedr. uddannelse: Bitten Vibe tager i denne weekend på dommerkursus i RSG. Næste sæson skal en del hjælpetrænere afsted på hjælpetrænerkursus.
Karina mangler stadig billeder af en del trænere og hjælpetrænere til hjemmesiden.
 
7 Evt.
Birthe har problemer med internettet i gymnastiksalen, og der gives et par fif til mulige løsninger.
Susanne og Heidi anfører, at airtracks ikke bliver rullet ordentligt sammen. Det ødelægger dem, og desuden er det til meget stor gene for de øvrige trænere, at de fylder alt meget i et redskabsrum med meget stor trængsel .
GP har fået flere bøjler til væggen, som pedellen vil hænge op til tøndebånd m.m.
 
8. Næste møde
Evalueringsmøde af sæson 2016-2017 5.4.2017 kl. 19.00, hvor alle skal melde tilbage ang. hold næste sæson.
 
 
Referat fra udvalgsmøde i HIF Gymnastik den 20.3.2017
Ordstyrer: Mette
Referent: Jannie
 
 1. Opvisning
Plan for opvisningen
Vi enes om, at planen holder – se planen i foregående referat.
Fotografering
Lisbeth har lavet fotoseddel og delt nogle af fotokuverterne ud. Resten deles ud snarest.
Programmer
Lisbeth retter de sidste detaljer i programmerne og printer dem.
Blomster
5 ledere fra JTH + 2 fra Æ Jungs + bestyrelsesmedlemmer + alle trænere og hjælpetrænere (34 til HIF). I alt 39 buketter samt en gave til Emilie+Josefie Elgaard, som ikke er til stede på dagen. Buketterne skal koste 150,00 stykket.
Jane bestiller og afhenter blomsterne hos Blomster i Hjerting. 
Kontaktperson til gæstehold
Lisbeth er kontaktperson. Der skal være ½ liter vand til de ca. 110 gæstegymnaster fra JTH og Æ Jungs.
Stole
Lisbeth har lejet 400 stole, som ankommer fredag eftermiddag og afhentes mandag i arbejdstiden.
Service
Lisbeth har afhentet kopper, servietter, tallerkener og pølsebakker. Endvidere købt frugtbakker. Vi har også lidt rester fra de foregående år.
Musik
Lisbeth har bestilt anlæg, som afhentes af Flemming, der også er musikmand på dagen. Edith afleverer igen mandag.
Indkøb
Lisbeth handler til boden i REMA. Vi gennemgår, hvor meget der skal handles ind. Jane og Jannie afhenter varer fredag.
Skilte
Lisbeth ordner skilte.
Kager, boller og muffins
GP-hold medbringer ca. 60 boller, større springhold medbringer ca. 60 muffins (Lisbeth kontakter Louise og hører til status) og mindre springhold medbringer 10-12 pladekager.
Pølser og brød
Jane handler pølser hos Theilgaard, og Lisbeth køber brød i REMA.
Frugt
Lisbeth handler frugt og grønt.  Mette skræller og skærer gulerødder.
Byttepenge
Jane medbringer byttepenge.
Kaffekander
Lisbeth medbringer 12 kaffekander og 2 tekander. Edith medbringer ekstra kaffemaskine.
Hjælp på dagen – og fredag
Lisbeth har efterlyst hjælpere via Conventus, Vi har endnu ikke helt hjælpere nok, men med hjælp fra bestyrelse og div. trænere regner vi med, at det går.
Jens kommer med traileren og hjælper med fragt af tæpper begge veje.
 1. Mødetider
Fredag kl. 16.30 ved Hjerting Skole. Vi undersøger, om vi kan sætte stole op bagefter.
Lørdag kl. 8.00 i Nordvanghallen.
 1. Årets ildsjæl
Vi er enige om, at Marianne Ugelvig skal have prisen som årets ildsjæl i år. Lisbeth og Mette skriver en tale til hende. Lisbeth køber gavekortet til Marianne.
 
 1. Årsmedaljer
Louise vil fremover stå for opgaven, så vi fortsætter med at uddele årsmedaljerne.
 
 1. Lederfest
Lisbeth har sendt invitation ud til alle og rykker dem der mangler at melde tilbage.
 
 1. Indkøbskort
Jane har oprettet et Dankort hos SparNord til brug for HIF Gymnastik.
 
 1. Spotify
Vi er enige om, at det er en god ide at oprette et Spotify-abonnement til næste sæson. Vi har Dankortet nu, som kan betale. Der skal oprettes en bruger og et password, som er fælles for foreningen, og trænerne kan så lave hver sin liste derinde.
 
 1. Evt.
Vi diskuterer løst, om vi skal tilbyde at tage Fitnessafdelingen fra det nye Sport- og Kulturhus ind under vores gymnastikafdeling, som det har været foreslået i HIF’s hovedbestyrelse. Vi er umiddelbart ikke varme på ideen og er enige om, at vi vil afvente nærmere informationer om ønskerne med brugen af huset, før vi beslutter os.
Louise har spurgt Marianne Brinck, om hun ville køre et MGP-hold næste år, men svaret var desværre nej. Vi har ønske om et oprette et eller flere rytmiske hold næste år, så alle bedes holde øjne og ører åbne.
 
 1. Næste møde
Der er planlagt evalueringsmøde den 5.4.2017 kl. 19.00 i Biologilokalet. Edith indkalder.
 

Referat fra bestyrelses-og ledermøde

I HIF-gymnastik afd. onsdag den 5. april 2017.

Tilsted på mødet var: Louise Thomsen, Jane, Lisbeth, Edith, Birthe, Louise V. P, Daniel, Susanne E., Helle, Nadine, Frida, Ida, Cecilie.

 

1. velkommen ved Lisbeth og Jane.

2. Ordstyrer: Lisbeth blev valgt som ordstyrer.

3. Godkendelse af dagsorden: Der blev byttet lidt rundt på punkterne, ellers godkendt.

4. Evaluering af opvisningsdagen: Daniel, det var en rigtig god dag, alt kørte, foto tiderne passede. Louise P. koordinering af slæbehold til redskaber og foto passede ikke helt, vær obs. på det. Lisbeth, lidt klager fra forældre til små lopper, det var for sent de var på i år, de skal på inden kl. 12.00. Vi havde ingen entre på vores gæstehold i år. Vores gæstehold var super, meget flot opvisning. Helle, vi skal huske at der skal være variation af holdene på sådan en dag, fint som vores program var lagt i år. Musik, højtalere var super i år, så husk der skal være to, måske tre højtalere, en ekstra højtaler ved fanen. Birthe, speaker kunne ikke høres i hallen, vær opmærksom på at mikrofonen er på sit højeste. Så snart der er fastsat dato på opvisningsdagen i kommende sæson, skal der tages kontakt til de efterskoler, rep. hold, man ønsker som gæstehold. husk, vær tidlig ude. Susanne, tænk på det voksne publikum ved planlægning.

5. Evaluering af sæson 2016- 2017: Helle ytrede ønske om, at hendes hold ikke skal starte før kl. 16.30, helle kan ikke være i hallen før. Helle vil prøve om hun kan finde voksen hjælpetræner til kommende sæson. Daniel, Meget utilfreds med rengøring i hallen, Lisbeth vil tage kontakt til pedel ang. dette. Birthe K. har haft en god sæson, hun kunne dog godt tænke sig nogle yngre gymnasterJ Alt i alt har det været en god sæson. Fælles gymnastikdag - åben hal: Dagen var en succes, Nadine havde et forslag til en udedag i kommende sæson.

Jane, Kan man evt. have en udflugtsdag til en anden hal med spring holdene og have en time der. Nadine: Vores store springere er dygtige, Nadine mener de burde deltage i by mesterskabet. Daniel, vores gymnaster er dygtige, men han vil gerne holde gymnastikken på hyggeplan.

6. Har du lyst til at fortsætte i kommende sæson: Daniel, Heidi, Dorthe, Signe, Ditte og Julie Madsen ønsker ikke at fortsætte som ledere. Louise P. sagde også fra, men hun er alligevel i tvivl såååå. Cecilie og Ida vil gerne have et spring hold i kommende sæson, for øvede springere, evt. med Jonas som hjælpetræner, voksenansvarlig.

7. Nyt fra bestyrelsen: der var ikke noget.

8. Evt. I kommende sæson vil møderne blive afholdt i Hif. klublokalerne ved Nordvanghallen. Lisbeth: alle hold er lukket for denne sæson. Alle vores spring redskaber skal efterses, Lisbeth tager kontakt til firmaet der skal stå for det og aftaler tid, det vil nok blive første uge i sommerferien. Der er vedtaget at der bliver købt SPORTIFY til instruktørerne i kommende sæson, bestyrelsen køber et abonnement.

Tak for en god sæson, god sommer til alle.

Ref. Edith

Referat fra ekstra møde i HIF’s gymnastikudvalg torsdag den 8.6.2017
Til stede: Mette, Susanne, Louise, Jane og Jannie.
Afbud: Karina (syg, men kontaktet på telefon).
Referent: Jannie
 
 1. Opvisningsdato
Vi holder opvisning søndag den 8.4.2018 – dagen efter JM i RSG. På den måde har vi i forvejen en del stole sat op, boder ordnet osv. Der skal så sættes resterende stole op og flyttes redskaber lørdag omkring spisetid. Vi fastholder at holde lederfest efter opvisningen, dvs. søndag aften. Jane booker Nordvangshallen hos kommunen. Mette kontakter Ølgod Efterskole mhp. gæstehold til opvisningen. Jannie kontakter hotellet mhp. booking af lederfest.
 
 1. Hvervningsopslag til Facebook
Karina bedes om at forfatte et indlæg til HjertingPosten ang. rekruttering af nye ledere til næste sæson. Samtidig skal indlægget slås op på Facebook i HIF-gruppen samt gruppen ”For os der bor i Hjerting”.
Derudover vil vi ved sæsonstart lægge vores holdeskrivelser (inkl. billeder?) op på FB med en opfordring til at melde sig til.
 
 1. Hold i sæson 2017/2018
Jane vil kontakte Jonas Jakobsen og høre, om han vil være voksenleder på et springhold næste år. Hun kontakter også Birthe og Marianne ang. næste sæson. P.t. ved vi, at vi mangler leder til springhold samt voksen- og ungehjælpere til springhold og Mariannes hold.
Vi har i forvejen aftalt planlægningsmøde fredag den 4.8.2017 kl. 16.30 hos Jannie på Duevænget 8 – vi skal have tapas.
 
 1. Sport- og kulturhus
Vi har en lang diskussion og gennemgang af konceptet omkring sport- og kulturhuset. Der er enighed om, at vi ikke kan støtte det fremlagte projekt. Vi efterlyser nytænkning af konceptet, visioner for huset og revision af tegningerne, men især efterlyser vi plan for økonomi, både hvad angår byggeproces og driftsbudget. Vi er derfor enige om at meddele Hovedbestyrelsen, at gymnastikafdelingen ikke kan støtte det nuværende projekt.
 
 1. Evt.
Vi skal have et møde med Helle og høre, hvilke tanker hun gør sig for næste sæson ang. tider, træningsmængde, træningsintensitet, hjælpetrænere osv. Susanne kontakter Helle. 
 
Vi drøfter betaling af kontingent og beslutter, at alt kontingent skal betales ved opstart i stedet for flere rater.
Jane er blevet kontaktet af DGI, som tilbyder at komme og holde en inspirationsaften for bestyrelsen. Dette vil vi gerne tage imod, og Jane aftaler en dato med dem.

Vi har en drøftelse omkring uddannelse af hjælpetrænere. Det er forsat bestyrelsens holdning, at alle hjælpetrænere skal på kursus. Det er derfor vigtigt, at der sættes navn på hjælpetrænerne hurtigt efter sæsonstart, så de kan blive meldt til. Fremover kan vi få behov for i større omfang at sende hjælpetrænerne på kursus uden for DGI Sydvest-regi.
 
Referat fra møde i HIF’s gymnastikudvalg fredag den 4.8.2017
Til stede: Karina, Louise, Susanne, Mette, Jane og Jannie.
 
 1. Udfærdigelse af sæsonplan
Sæsonplanen udfærdiges ud fra de tilbagemeldinger, der er kommet. Vi står desværre fortsat uden springtræner til større børn og uden hjælpetræner til forældre/barn
 1. Antal deltagere pr. hold
Vi fastsætter et deltagerantal på børnehold på maks. 40. Behovet må vurderes løbende. For zumbas vedkommende skal der min. være 10 betalende.
 1. Antal ledere pr. hold
Vi kører som hidtil.
 1. PR for sæsonplan
Karina opdaterer FB snarest om foreløbig sæsonplan. Vi sætter en annonce i Esbjerg Ugeavis i uge 34 og 36, hvori der henvises til sæsonplanen på vores hjemmeside. Planen offentliggøres hurtigst muligt efter Helles godkendelse på hjemmesiden, og der laves opdatering på FB herom.
 1. Kurser for leder og hjælpeinstruktører
Jannie og Mette skaffer overblik over, hvilke instruktører der har hvilke kurser. Vi vil undersøge, hvilke hjælpetrænerkurser der findes uden for uge 42 og hvor.
Vi beslutter, at hjælpetrænere på børne- og springhold fortsat SKAL på kursus, mens hjælpetrænere i GP og RSG ikke behøver hjælpetrænerkursus.
 1. Afmelding af timer hos kommunen – hvornår?
Vi afventer sæsonstart og tilmeldinger, før vi afmelder hal- og saltider.
 1. Sports- og Kulturhus – noget nyt?
På mødet den 23.5.2017 bad Hovedbestyrelsen Gymnastikafdelingen komme med en klar udmelding om, hvorvidt man var positivt stemt over for opførelse af huset. Som nævnt i vores referat den 8.6.2017 kunne vi ikke tilslutte os projektet i den nuværende form uden større redegørelse for økonomien. Ved efterfølgende møde den 26.6.2017 oplyste Hovedbestyrelsen, at vores tilbagemelding var taget til efterretning
Det forlød nu, at der foreligger en økonomisk plan for byggeriet, og driften af huset som sættes i gang, så snart den sidste kapital er på plads. Ligeledes skulle ansættelse af en bestyrelse til drift at huset være nært forestående.
 
 1. Dato for 1.ledermøde
Første leder- og udvalgsmøde i sæson 2017/2018 afholdes den 21.9.2017 kl. 19-21 i klublokalet på Nordvang, Louise booker lokalet.
 1. Evt.
Vi drøfter justering af kontingenter på baggund af stigende priser for halleje. Vi enes om følgende::
Forældre/barn koster 595 kr.
Små lopper koster 595 kr.
Små springere stiger til 595 kr.
Motionsdamer  1 og 2 koster 625kr.
Spring begyndere og øvede koster 895 kr.
RSG pre-junior, junior og senior koster 1600
RSG koster 1400 kr.
RSG mini koster 1200 kr.

Jane har booket Nordvanghallen til opvisning den 8.4.2018, og Jannie booker den efterfølgende lederfest på hotellet snarest.

Jane oplyser, at der ikke er aftalt dato for inspirationsaften med DGI pga. afholdelse af sommerferie. Hun har svaret på deres henvendelse og afventer, at de vender tilbage.

Vi drøfter forskellige tiltag, bl.a. en velkomstbrochure til nye forældre i HIF, afholdelse af loppemarked for at rejse penge o.l. Intet konkret blev vedtaget, og vi tænker videre .
 
4.8.2017
Referent: Jannie 

Referat fra HIF- gymnastik bestyrelses -og ledermøde tirsdag den 22/8 kl. 19.00

Til stede: Jane, Louise, Jannie, Marianne, Birthe, Helle, Nadine, Clara, Bitten, Lotte, Sasha, Anette, Laura, Helena og Mathilde.
 
Afbud: Susanne, Mette, Karina og Andrea.
 
Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer
Jane blev valgt
 
 1. Velkommen ved formand
Jane bød velkommen.
 
 1. Kort præsentationsrunde
Der blev præsenteret nye og tidligere ansigter bordet rundt.
 
 1. Kommende sæson: Hold/tider
Vi mangler stadig trænere til springhold men håber, nogen dukker op i sidste øjeblik, så vi venter med at afmelde haltiden. Vi er åbne for muligheden for at leje os ind i hallen hos fx SGI eller EGF mhp. at kunne tilbyde en springgrav. Clara vil spørge på rep-holdet, om nogen kunne tænke sig en trænertjans hos os.
Alle tilbydes adgang til Conventus, og bestyrelsen ser gerne, at man benytter Conventus, bl.a. til holdlister og gennemgang af disse.
 
 1. Børneattester, kurser og adresseliste
Jane uddeler børneattester.
Ang. kurser: Man skal på hjælpetræner-/modtagerkursus for at kunne være hjælpetræner i HIF. Kurset i DGI Sydvest foregår i Oksbøl og er i år udvidet med en ekstra dag og til dobbelt pris. Der er mange muligheder for at søge hjælpetrænerkursus i andre landsdele – og i det hele taget mange muligheder for kursus. Man opfordres til at tjekke DGI’s hjemmeside og rette henvendelse til Mette Husted ang. tilmelding.
Louise har udfærdiget adresseliste, som sendes rundt snarest.
 
 1. Evt.
Vi skal undersøge muligheden for at leje Hjertingklubben til JM i RSG lørdag den 7.4.2018.
Vi lufter muligheden for at afholde Åben Hal igen i denne sæson. Vi enes om at afvente, om der skulle komme et springhold i gang også, før vi beslutter os.

Næste leder- og bestyrelsesmøde: Torsdag den 12.10.2017 kl. 19 på Nordvang
 
22.8.2017/Jannie, referent
Referat HIF- gymnastik bestyrelsesmøde onsdag den 4/10-2017
Til stede: Karina, Jane, Mette, Louise, Susanne og Jannie
 
 1. Status på holdene
Indtil efterårsferien er der mulighed for at melde fra et hold og få kontingentet betalt tilbage.
Børneholdene er store. Der er 34 på Små Springere,  62 på Små Lopper og 44 på Forældre/barn. 18 har tilmeldt sig Motionsdamer, men der er nok flere tilmeldinger på vej. Der er 16 på zumba og måske flere på vej. GP: 22 på mini 2008-2010 og måske lidt flere. Der er 7-8 mini 2006-2008, 10 i pigerækken og 4-5 i junior/tweens/senior. RSG mini har 7, rekrut har 3-4 og junior har 9.
 1. Afmelding af haltider
Louise afmelder hal- og saltider på ugentlig basis.
 1. Opvisning
Louise undersøger mulighederne for at flytte opvisningen til den 10.,11.eller 18.3.2018, da vores opvisningsdato kolliderer med Forårsopvisning i Esbjerg.
Vi enes om at bevare uddelingen af årsmedaljer til opvisningen. Louise vil udfærdige listen over modtagere. Medaljerne er hos Lisbeth.
Når endelig dato foreligger, booker Mette et gæstehold, og Jannie booker hotellet til lederfest.
 1. Evt.
Vi havde sigtet mod en inspirationsaften med DGI i nær fremtid, men enes om at udsætte det til fx februar. Så kan vi nå at udbrede tanker og ideer for næste sæson i forbindelse med opvisningen og for vores ledere på det sidste ledermøde i sæsonen.
Vi drøfter tilretning af forplejningen ved møder og julearrangementet.
Det skal pointeres i indkaldelserne til møder, at der forventes fremmøde, og at man i det mindste melder afbud frem for at udeblive.
Karina opretter en Facebookgruppe for HIF bestyrelse og en gruppe for HIF ledere og hjælpetræner, hvor der kan oprettes begivenheder med tilmelding/afbud som fx møder, julearrangement, opvisning og lignende.
Jane har besluttet, at julegaver i år kommer fra Matas. Sofie Ugelvig sørger for at lave dem.

Referent: Jannie d. 4.10.2017
Referat fra HIF- gymnastik bestyrelses- og ledermøde
Torsdag den 12/10-2017 kl. 19.00

 
Til stede: Louise, Jane, Mette Susanne, Karina, Clara, Jannie, Anette og Mathilde.
Afbud: Nadine, Marianne, Sofie, Frida, Charlotte, Michelle, Bitten, Andrea, Sasha, Gitte, Josefie, Emilie og Laura.
 
 1. Velkommen ved formand
Jane fortæller, at mailen er kommet roligere fra start i år, hvilket tyder på en god sæsonstart.
 1. Valg af ordstyrer
Ud over bestyrelsen var der kun mødt 3 trænere op, hvorfor en ordstyrer ikke var nødvendig.
 1. Lederrunde – hvordan er holdene kommet fra start?
Anette oplyser, at Små Springere er kommet godt fra start. Forældrene er gode til at holde sig ude af hallen, hvilket Marianne har haft lidt problemer med på de øvrige hold, men det skulle være blevet bedre.  Pga. andre sportsgrenes start- og sluttider hersker der stort kaos på P-pladsen.
GP og RSG: Clara og Mathilde fortæller, at der er mange gymnaster, især på de små hold. Helle og hjælpetrænerne er godt i gang med at få struktur på holdene og træningerne. Også i år er der en del RSG-gymnaster.
Jane: Motionsdamerne kører godt. Der har været fremgang i antallet.
Zumba: Kører fint. Holdet tæller 18-19 damer i år.
Jane:  Marianne styrer selv antallet på sine hold (Små Lopper og Forældre/barn). Begge hold er store.
 1. Adresseliste – ændringer/tilføjelser?
Der påføres lidt ændringer på den eksisterende liste.
 1. Uddannelse ved Mette
Mette udleverer kursuskatalog. Clara vil måske gerne på instruktørkursus og melder tilbage herom.
 1. Børneattester
Der er styr på børneattesterne.
 1. Post ved Jane
Der er ikke kommet ny post til formanden. Man opfordres til selv at orientere sig på hjemmesiderne hos DGI og GymDanmark.
 1. Facebook – gruppe for ledere
Bestyrelsen ønsker at oprette en FB-gruppe for ledere og hjælpetrænere. I det forum kan man lægge nyheder om fx kurser op samt oprette begivenheder i form af indkaldelse til møder, hvor man kan melde sig til.
 1. Billeder af ledere ved Karina
Der mangler kun et enkelt billede - Karina kontakter selv vedkommende.
 1. Evt.
Opvisningsdatoen er ændret til 10.3.2017 med efterfølgende lederfest på hotellet. Clara spørger SydVestRep i Ribe, om de har mulighed for at komme som gæstehold.
Sæsonen afsluttes sidst i marts (uge 12) og således ikke ved opvisningen.
Louise har haft en stor opgave i at få meldt børnene ind på holdene, hvor de i stedet var tilmeldt i forældrenes navn.
Næste møde er julehyggemødet torsdag den 14.12.2017 kl. 19.00 – sæt X i kalenderen

Referent: Jannie d. 13.10.2017
Tilmeld dig gymnastik
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Hjerting Idrætsforening | Tobølparken 25 | 6710 Esbjerg